ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Πληθυσμός
      Απογραφές
Απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001
τ. IV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, μετανάστευση στο εσωτερικό και από το εξωτερικό στοιχεία πυρηνικών οικογενειών
τ. IV: Κατοικίες στεγάσεως νοικοκυριών, μετανάστευση στο εσωτερικό και από το εξωτερικό, στοιχεία πυρηνικών οικογενειών
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού #3
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού #2
τ. ΙΙΙ: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού #1
τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
τ. I: Μόνιμος και νόμιμος πληθυσμός, τάξεις μεγέθους των οικισμών, επιφάνεια, μέσος σταθμικός των υψομέτρων, υψομετρικές ζώνες
Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά νομούς, δήμους, κοινότητες, δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμούς
Νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά νομούς, δήμους και κοινότητες
Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά νομούς, δήμους, κοινότητες, δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμούς
Απογραφή της 5ης Απριλίου 1981
τ. V: Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, εγκατασταθέντες από εσωτερικό και εξωτερικό, κατοικίες και συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. τεύχ. 1: Νομός Αττικής
τ. IV: Κατοικίες, συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών, εσωτερική μετανάστευση και παλιννόστηση
τ. III: Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού #2
τ. III: Οικονομικά Χαρακτηριστικά του πληθυσμού #1
τ. ΙΙ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
τ. Ι: Πληθυσμός κατά γεωγραφικές και διοικητικές διαιρέσεις
Νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδος κατά νομούς, επαρχίες, δήμους και κοινότητες
Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδος κατά νομούς, επαρχίες, δήμους, κοινότητες και οικισμούς
Προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, οικοδομών - κατοικιών και γεωργίας - κτηνοτροφίας
Απογραφή της 14ης Μαρτίου 1971
τ. V: Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συνθήκες στεγάσεως των νοικοκυριών. Στοιχεία κατά δήμους και κοινότητες
τ. IV: Στοιχεία σε επίπεδο Συνόλου Χώρας, Γεωγραφικού Διαμερίσματος και Νομού, με διάκριση σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 1. Συνθήκες στεγάσεως νοικοκυριών. 2. Κατανομή του πληθυσμού σε ιδιωτικά νοικοκυριά και συλλογικές κατοικίες
τ. ΙΙΙ: Στοιχεία σε επίπεδο συνόλου χώρας, γεωγραφικού διαμερίσματος και νομού, με διάκριση σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
τ. ΙΙ: Στοιχεία εις επίπεδον Συνόλου Χώρας, Γεωγραφικού Διαμερίσματος και Νομού, μετά διακρίσεως, εντός αυτών, των περιοχών, εις αστικάς, ημιαστικάς και αγροτικάς. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού
τ. Ι: Πληθυσμός κατά γεωγραφικάς και διοικητικάς υποδιαιρέσεις
Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους , κοινότητας και οικισμούς