ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Αγορά Εργασίας
      Εργατικό Δυναμικό
Εργατικό Δυναμικό 2008 (τριμηνιαία έρευνα)
Εργατικό Δυναμικό 2007 (τριμηνιαία έρευνα)
Εργατικό Δυναμικό 2006 (τριμηνιαία έρευνα)
Εργατικό Δυναμικό 2005 (τριμηνιαία έρευνα)
Εργατικό Δυναμικό 2004 (τριμηνιαία έρευνα)
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1997
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1996
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1995
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1994
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1993
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1992
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1991
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1990
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1989
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1988
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1987
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1986
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1985
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1984
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1983
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1982
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1981
Έρευνα απασχολήσεως που πραγματοποιήθηκε στις αστικές και ημιαστικές περιοχές της χώρας κατά το έτος 1980
Έρευνα απασχολήσεως που πραγματοποιήθηκε στις αστικές και ημιαστικές περιοχές της χώρας κατά το έτος 1979
Έρευνα απασχολήσεως διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς της χώρας κατά το έτος 1978
Έρευνα απασχολήσεως διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς της χώρας κατά το έτος 1977
Έρευνα απασχολήσεως διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς της χώρας κατά το έτος 1976
Έρευνα απασχολήσεως διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς της χώρας κατά το έτος 1975
Έρευνα απασχολήσεως διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς της χώρας κατά το έτος 1974
Έρευνα απασχολήσεως διεξαχθείσα εις την περιοχήν της πρωτευούσης κατά το έτος 1967
Αποτελέσματα ερευνών απασχολήσεως και αμοιβής εργασίας εις την βιομηχανίαν και βιοτεχνίαν ετών 1962 και 1963
Απογραφή των υπαλλήλων και εργατών των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων ενεργηθείσα τον Σεπτέμβριον του 1930
Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής των εργατών Αθηνών - Πειραιώς ενεργηθείσης την 25 Φεβρουαρίου 1917