Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ENIGA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 12, 18121, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Δήμος: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2185613560
e-mail: popigeorgiou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.eniga.gr/
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 71121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) 71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΥΡΙΑ 71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 71121105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 71121911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 71121301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 71121401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΧΕΡΣΑΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ, ΕΝΑΕΡΙΩΝ) 71121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71121905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 71121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71121202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71123101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 42122000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών check
2 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
3 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
4 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
5 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
6 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους  
7 42130000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
8 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
9 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
10 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
11 43110000 Κατεδαφίσεις  
12 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
13 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
14 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
15 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
16 71121401 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)  
17 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
18 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
19 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
20 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
21 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
22 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
23 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
24 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
25 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
26 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121