Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: REGAIA
Διεύθυνση: 25 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2111085200
e-mail: info@mineratrade.gr;info@regaia.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
46750000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42132000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 50201500 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ ΚΥΡΙΑ 46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 49411500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ 77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ 46751228 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΠΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟΥ 23991901 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ, ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΓΗΣ, ΚΙΣΗΡΗΣ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ ΚΛΠ) 38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 38121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 49412000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 30999000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 20595902 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ) 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 46761905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46761909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ 46711305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΥ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΥΧΩΝ ΑΜΜΩΝ 77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 43991002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 46211900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 43331000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 23700000 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ 43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 46751209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής check
2 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
3 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
4 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών  
5 23991901 Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ)  
6 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
7 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών  
8 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
9 30999000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.  
10 50201500 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
11 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
12 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
13 23700000 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων  
14 20595902 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων)  
15 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
16 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
17 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
18 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
19 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
20 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
21 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
22 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
23 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου  
24 46211900 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.  
25 46761905 Χονδρικό εμπόριο άλλων ορυκτών π.δ.κ.α.  
26 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο  
27 46711305 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων  
28 46751228 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων προϊόντων της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσας και πισσασφάλτου  
29 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
30 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
31 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119