Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GRADIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΑΓΟΡΑΤΟΥ 3, 18533, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Ιστοσελίδα: http://www.gradis-tech.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46141106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΥΡΙΑ 71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 71121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 71123200 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 72192900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 71123400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 71111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 71112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 71114000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 71121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 71121700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 71121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 62012900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 71113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών check
2 72192900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας  
3 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 71123200 Γεωφυσικές υπηρεσίες  
5 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
6 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
7 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
8 46141106 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
9 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
10 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
11 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
12 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
13 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
14 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
15 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
16 71114000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
17 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
18 71113000 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού  
19 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
20 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
21 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
22 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
23 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
24 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
25 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
26 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
27 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
28 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
29 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
30 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών  
31 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
32 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121