Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OFC ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: OFC ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109476411
e-mail: nikos.dikeos@moh.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ 71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 70222001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 71121301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΥΡΙΑ 52231100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ) 74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 27112200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ 70222002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71121909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 33203900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 71121910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 33206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 70222003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 71121102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 71121701 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 70221600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52231100 Υπηρεσίες λειτουργίας αερολιμένων (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) check
2 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
3 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
4 71121301 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση  
5 27112200 Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικών  
6 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
7 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών  
8 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
9 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
10 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
11 70222001 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης  
12 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών  
13 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
14 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
15 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
16 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά  
17 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
18 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
19 70221600 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
20 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121