Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: VEROF I.K.E.
Διακριτικός τίτλος: GREEK GROUP OF COMPANIES
Διεύθυνση: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 101, 18756, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2114088543
FAX: 2114088543
Ιστοσελίδα: https://isfinstat.blogspot.com/
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Η παροχή συμβουλών για την εγκατάσταση, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και για την ανάληψη και εκτέλεση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, σε ναυτιλιακές ή μη επιχειρήσεις, με βάση εθνικά ή διεθνή πρότυπα. 3. Η ανάληψη και εκτέλεση ναυτιλιακών εργασιών, είτε με αυτεπιστασία, είτε με ανάθεση αυτών σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 4. Η αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, με σκοπό την εκτέλεση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. 5. Η παροχή υπηρεσιών νηολόγησης πλοίων πάσης φύσεως και η εκπροσώπηση σημαιών άλλων χωρών. 6. Η συνεργασία με άλλες παρεμφερείς εταιρίες ή οργανισμούς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την προώθηση και υλοποίηση των παραπάνω τομέων δραστηριότητας. 7. Οι υποδείξεις επενδυτικών ευκαιριών σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και, γενικά, η εκτέλεση κάθε συναφούς εμπορικής πράξης. 8. H παροχή συμβουλών επί των Ναυτιλιακών Αρχών και Νηολογίων Πλοίων. 9. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με την οργάνωση, αναδιοργάνωση και / ή διαδικασία ανασχεδιασμού των εταιρειών στο πλαίσιο του ναυτιλιακού τομέα. 10. Οι δραστηριότητες εκπροσώπησης συμπεριλαμβανομένων Υπηρεσιών προώθησης διεθνών Νηολογίων Πλοίων. 11. Η παροχή υπηρεσιών ερμηνείας και γενικά συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετιζόμενες με την εφαρμογή της Διεθνούς ναυτιλιακής νομοθεσίας, συμβάσεων, τεχνικών κωδίκων και προτύπων. 12. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θαλάσσιες, αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίων, εμπορευμάτων και επιβατών. 13. H εκπόνηση θαλάσσιων εκτιμήσεων σχετιζόμενες με τη δυνατότητα κατασκευής ναυπηγείων ή επισκευαστικών μονάδων πλοίων. 14. Η παράδοση διαφόρων μαθημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης σχετικά με τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ενασχόληση στον τομέα της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης, κατασκευής ή και επισκευής καθώς και της παροχής εξοπλισμού σε πλοία, δεν αποτελεί αντικείμενο δραστηριότητας της εν λόγω οικονομικής μονάδος και εξαιρείται από οποιαδήποτε ναυτιλιακή δραστηριότητα ή εργασία αναπτύξει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την πραγματοποίηση του σκοπού της . Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει, ως εταίρος, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52221900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές check
2 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
3 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
4 70100000 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων  
5 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
6 85600000 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες  
7 82110000 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
8 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
9 70221600 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
10 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  
11 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
12 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
13 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121