Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 24 ΩΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 24 ΩΡΕΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 82, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6942666094
e-mail: episkeves24h@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
43391000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 43991000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 78300000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 33131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 78200000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 43999004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 33122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 43291200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ 62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 70222003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 68321103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 43291900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 43911000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 33110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 95120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 33190000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 33141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 68321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
5 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
6 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
7 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
8 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
9 33190000 Επισκευή άλλου εξοπλισμού  
10 95120000 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας  
11 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
12 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  
13 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
14 43999004 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων  
15 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
16 43992000 Εργασίες ικριωμάτων  
17 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
18 43291100 Εργασίες μόνωσης  
19 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
20 43291200 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων  
21 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
22 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
23 78200000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης  
24 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
25 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
26 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών  
27 68321103 Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών  
28 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
29 33131000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
30 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
31 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
32 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
33 70222003 Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων  
34 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121