Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Elite Marine Equipment & Engineering Inc.
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 21, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104282203
e-mail: info@seascape.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
72191500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 72191500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 72191600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 25301100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ· ΛΕΒΗΤΩΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑ 25301200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ· ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ 25611104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ 28139900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 30119100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 72191300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 74900000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 25211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 25621000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 71200000 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 25219900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 25301300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 72190000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 72191601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 33121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 30119000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30121200 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 25299900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 33151003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 30119200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 28132300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 71123104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 72191903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 28132200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΡΑΝΤΛΙΩΝ 71201905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25301200 Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού check
2 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
4 28139900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων αντλιών και συμπιεστών  
5 25299900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων  
6 25219900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  
7 72190000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
8 25301100 Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού  
9 25301300 Κατασκευή μερών ατμογεννητριών  
10 25211300 Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  
11 28132300 Κατασκευή συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό  
12 28132200 Κατασκευή χειροκίνητων ή ποδοκίνητων αεραντλιών  
13 30121200 Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό  
14 71200000 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
15 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
16 71123104 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών  
17 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
18 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
19 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
20 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων  
21 72191600 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες  
22 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος  
23 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος  
24 72191300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες  
25 72191601 Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία  
26 72191903 Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία  
27 25611104 Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ  
28 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
29 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
30 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
31 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
32 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
33 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
34 25621000 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121