Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ECO SHIPYARDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ECO SHIPYARDS I.K.E.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34, 18863, ΠΕΡΑΜΑ
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104095000 2104095045
FAX: 2104095010
e-mail: info@spanopoulos-group.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
43291102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 30113300 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΩΝ· ΠΛΟΙΩΝ-ΦΑΡΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 30114000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑ 30110000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30111000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 30112000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 30112100 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ· ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ 49411906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 22299103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΕΥΤΩΝ Η ΘΕΡΜΟΧΥΤΕΥΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 30112200 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 30112400 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 30119000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30120000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 30121200 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 30115000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΠΡΟΣΔΕΤΗΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΥΦΑΛΟΔΕΙΚΤΩΝ) 30119900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30129900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 30121100 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 33151002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 30113000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 30119200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 81221202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΛΠ) 81291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 30113100 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ· ΠΛΟΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 52241903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ 43291103 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών check
2 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
3 43291103 Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών  
4 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
5 30129900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
6 30113000 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών  
7 30113100 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων  
8 30115000 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)  
9 30113300 Ναυπήγηση βυθοκόρων· πλοίων-φάρων, πλωτών γερανών· άλλων σκαφών  
10 30112200 Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου  
11 30121100 Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό, με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα  
12 30112100 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών  
13 30114000 Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής  
14 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
15 30112400 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου  
16 30111000 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων  
17 30120000 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
18 30121200 Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό  
19 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
20 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
21 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)  
22 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
23 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
24 22299103 Υπηρεσίες κατασκευής χυτευτών ή θερμοχυτευτών μερών από θερμοπλαστικά ή θερμοσκληρυνόμενα υλικά  
25 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
26 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
27 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121