Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΡΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 45, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108982736 ΛΑΘΟΣ
FAX: 2109681483
e-mail: GGAL5@YAHOO.GR;gdov@tee.gr
Ιστοσελίδα: arktosgc@otenet.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
α) Η ανάληψη και εκπόνηση μελέτης επίβλεψη, εκτέλεση δ' ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων κατασκευή κάθε φύσεως τεχνικού έργου δημόσιου ή ιδιωτικού, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, οιουδήποτε Οργανισμού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, και ιδιωτών ημεδαπών ή αλλοδαπών καθώς και η διενέργεια κάθε συναφούς με τα ανωτέρω πράξεως ή επιχείρησης. (3) Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων, είτε αυτούσιων είτε διαμορφούμενων είτε οικοδομούμενων από την εταιρεία, είτε οικοδομούμενων από τρίτους σε ακίνητο της εταιρείας, με αντιπαροχή κτισμάτων προς αυτήν, είτε οικοδομούμενων από την εταιρεία σε ξένα ακίνητα με αντιπαροχή προς αυτήν ποσοστού αυτών και η κάθε είδους γενικά εκμετάλλευση ακινήτων κάτω από οποιουσδήποτε άλλους όρους δ)Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών δύναται να συντελείται είτε από μόνης της εταιρείας, είτε δια της συνεργασίας αυτής μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, πόσης νομικής μορφής επιδιωκόντων τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε δια της συμμετοχής αυτής σε οιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις συναφούς σκοπού.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού check

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119