Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΝΤΡΑΣΑΡΙΑ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6944323193
e-mail: technos@otenet.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Οι μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου, ξηράς και θαλάσσης, 2) Η ανάληψη τεχνικών έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 3) Η με σκοπό το κέρδος ναυπήγηση πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων παντός τύπου, είδους και κατηγορίας, 4) Η διενέργεια επισκευών και μετασκευών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων παντός τύπου, είδους και κατηγορίας, 5) Η διενέργεια κάθε γενικά ελασματουργικής, σωληνουργικής, ξυλουργικής, ψυκτικής, ηλεκτρολογικής, μηχανουργικής εργασίας επί πλοίων, πλωτών μέσων, πλωτών ναυπηγημάτων, και εργοστασίων, 6) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, ανταλλαγή μηχανών, ηλεκτρογεννητριών, αεροσυμπιεστών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και παντός εν γένει υλικού πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων και εργοστασίων, 7) Η προμήθεια ή μεσιτεία για την αγορά ή την πώληση μηχανών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και παντός εν γένει υλικού πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων και εργοστασίων, 8) Η εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, ναυλομεσιτικών εργασιών, είτε επ? ονόματι της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων, η διενέργεια μεταφορών εμπορευμάτων πάσης φύσεως δια ξηράς ή δια θαλάσσης και γενικά η διενέργεια ή άσκηση αυτοτελούς ή επί μέρους εργασίας συναφούς προς την ναυτιλία και τι δια θαλάσσης διαμετακομιστικό εμπόριο, 9) Η εκμετάλλευση, εκμίσθωση, μίσθωση, ναύλωση, εκναύλωση, διαχείριση, πρακτόρευση, εκπροσώπηση πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων παντός είδους, τύπου και κατηγορίας είτε ανηκόντων στην εταιρεία είτε σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 10) Ο εφοπλισμός και μεσιτεία πλοίων παντός είδους, τύπου και κατηγορίας, 11) Η εκτέλεση ναυτιλιακών εργασιών οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, ναυλομεσιτικών εργασιών, είτε επ? ονόματι της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων ή η διενέργεια μεταφορών εμπορευμάτων οποιασδήποτε φύσης δια θαλάσσης και γενικά η διενέργεια ή άσκηση κάθε αυτοτελούς ή επί μέρους εργασίας συναφούς προς τη ναυτιλία και το δια θαλάσσης διαμετακομιστικό εμπόριο, 12) Η αγορά, πώληση, αγορά προς διάλυση, διάλυση πλοίων παντός τύπου και κατηγορίας, ελληνικών ή αλλοδαπών, καθώς και κάθε συναφής προς την αγορά, πώληση, αγορά προς διάλυση και διάλυση πλοίων δραστηριότητα ή πράξη, 13) Οι εισαγωγές ή εξαγωγές σκαφών, ναυτιλιακού εξοπλισμού, μηχανών θαλάσσης και γενικά υλικών ή ειδών σπορ θαλάσσης, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών για τη μηχανή, την κουζίνα, τις καμπίνες, τη γέφυρα και για κάθε άλλο μέρος του πλοίου, 14) Η παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών σε ασφάλεια ιδίων ή αλλότριων χρεών, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την παρ? αυτών σύναψη δανείων ή για την ανάληψη οποιασδήποτε γενικά υποχρέωσης σχετικής με τη θαλάσσια ή χερσαία εμπορία και μεταφορά, ιδίων δε την αγορά, πώληση και αγορά προς διάλυση παντός είδους πλοίων, 15) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η συνεργασία με τις άνω εταιρείες, 16) Η ίδρυση, συνεργασία ή αντιπροσώπευση καταστημάτων ή υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 17) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών κάθε εταιρικής μορφής και γενικά πάσης φύσεως νομικών ή φυσικών προσώπων που επιδιώκουν οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, 18) Κατασκευαστικές εργασίες αυτοκινητοδρόμων, 19) Η κατασκευή πεζοδρόμων, 20) Οι εργασίες σήμανσης οδών, 21) Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων οδών και γεφυρών, 22) Η προετοιμασία εργοταξίων, 23) Η εκτέλεση κάθε είδους οικοδομικών εργασιών και παντός είδους οικοδομικών και τεχνικών έργων, την ανάληψη και εκπόνηση οικοδομικών μελετών, καθώς και την ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, 24) η κατασκευή, η εμπορία και η ενοικίαση σκαλωσιών και 25) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπομένης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς. Η απαρίθμηση των άνω σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να ιδρύει άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις. (β) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή τα προϊόντα αυτών. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. (δ) Να εκμισθώνει ή παραχωρεί, με αντάλλαγμα ή όχι, τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. (ε) Να αγοράζει ακίνητα για δική της χρήση ή προς εκμίσθωση σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να παραχωρεί τη χρήση αυτών, με ή χωρίς αντάλλαγμα, και να εκμεταλλεύεται εν γένει τα ακίνητά της ή ακίνητα εισφερόμενα σε αυτήν κατά χρήση, καθώς επίσης να επιφέρει σε αυτά κάθε αναγκαία εργασία επισκευής και διαμόρφωσης. (στ) Να πραγματοποιεί επενδύσει κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. (ζ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25112300 Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο check
2 43321007 Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων, θερμοκηπίων κλπ  
3 25299900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων  
4 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 25112100 Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα  
7 25112302 Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας  
8 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
9 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121