Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2, 18547, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΠΕΙΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2109578820
FAX: 2111098218
e-mail: accounting@sport-fm.gr
Ιστοσελίδα: www.sport-fm.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση , εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού. β) Η έκδοση, πρακτόρευση, διανομή εφημερίδων και περιοδικών τοπικής ή πανελλαδικής κυκλοφορίας, συγγραμμάτων, σημειώσεων, αφισών, βιβλίων και πάσης φύσεως εντύπων, η παραγωγή και διάθεση ψηφιακών φορέων ενσωμάτωσης εικόνας ή / και ήχου (DVD, CD, κλ.π.), ταινιών, σλάιτς, βίντεο και κάθε είδους οπτικοακουστικού υλικού, με την αξιοποίηση δικού της ή μισθωμένου εξοπλισμού εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης και κατασκευής. γ) Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών και συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο των εκδόσεων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τεχνολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων πάσης φύσεως, καθώς και υπηρεσίες συμβούλων στους ανωτέρω τομείς. Η δημοσιογραφική επιμέλεια, παροχή ύλης και ευθύνη έκδοσης εντύπων πάσης φύσεως και η παροχή άμεσης ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών μέσων και εγγράφων. δ) Η διοργάνωση σεμιναρίων, συναυλιών, εκθέσεων, πολιτιστικών συνεδρίων, ερευνητικών έργων και εκδηλώσεων παντός τύπου. ε) Η λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων άθλησης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και εστίασης. στ) Η παροχή υπηρεσιών και η ενέργεια εργασιών διαχειριστή ή πάροχου περιεχομένου ραδιοφωνικού προγράμματος, ακουστικού ή άλλου περιεχομένου, μέσω οποιουδήποτε μέσου, σύμφωνα με το Νόμο. ζ) Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η παραγωγή και εκμετάλλευση φωνογραφημάτων. Η συνεργασία και ανταλλαγή προγραμμάτων με ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς του εσωτερικού και εξωτερικού. η) Η αγορά, μίσθωση καθώς και εκμετάλλευση από ή προς τρίτους κάθε είδους μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, εξαρτημάτων, μουσικών οργάνων ή οργάνων απαραίτητων στη ραδιοφωνία, τηλεόραση, δισκογραφία, ηχητική και φωτιστική κάλυψη, διαδίκτυο, συστήματα, επικοινωνίες εν γένει και λοιπές χρήσεις. θ) Λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου, Σχολής, Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, Κολλεγίου κλ.π., υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, για την εκπαίδευση, μαθητεία, κατάρτιση, μόρφωση, επιμόρφωση στο σύνολο των επαγγελμάτων που αφορούν στη στελέχωση των πάσης φύσεως Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού πάσης φύσεως. Συνεργασία και κοινές δραστηριότητες με Κέντρα, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής που εξυπηρετούν ίδιους ή συγγενείς σκοπούς. ι) Η παραγωγή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως υλικού και περιεχομένου πολυμέσων (MULTIMEDIA). Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η εκμετάλλευση όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ψηφιακή τεχνογνωσία και τεχνολογία εκμετάλλευσης ήχου και εικόνας. Η δημιουργία και εκμετάλλευση βάσεων δεδομένων (DATA) για τα προϊόντα και υπηρεσίες, ίδιες ή τρίτων, που αφορούν ποικίλες εφαρμογές (αθλητισμός, εκπαίδευση, επικοινωνία, συγκοινωνίες, πολιτισμός, ψυχαγωγία κλπ). ια) Η εμπορική δραστηριότητα και εκμετάλλευση εξελιγμένων συστημάτων hardware & software. Η αποστολή και φύλαξη κάθε είδους πληροφοριών,οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και (ε) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιρειών με τις οποίες διατηρεί οικονομικές σχέσεις και η παροχή των εγγυήσεων εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρείας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 60100000 Ραδιοφωνικές εκπομπές check
2 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
3 61101000 Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων  
4 59202000 Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119