Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α. Κοσμόπουλος Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ART AUDIO PARTS
Διεύθυνση: ΔΩΔΩΝΗΣ 17, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
Δήμος: ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109624734
e-mail: contact@artaudioparts.com
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Σκοπός της εταιρείας είναι: - Με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει, Εμπορία, Αντιοπροσώπευση, Εισαγωγή και Εξαγωγή, Βιομηχανική Παραγωγή και Συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής προϊόντων - Λιανικό, Χονδρικό και μέσω διαδικτύου Εμπόριο ελαιόλαδου, παραγώγων και συναφών ειδών. - Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική και ξένη αγορά (marketing) - Η δημιουργία και εμπορία λογισμικών προγραμμάτων. - Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών αναλωσίμων. - Η διαχείριση περιουσίας τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. - Η παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών επί κινητών και ακινήτων είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για ίδιο λογαριασμό. - Μεσολάβηση για χορήγηση δανείων για λογαριασμό τρίτων. - Η ίδρυση ή και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε συναφείς ή όχι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. - Η μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων τηλεπικοινωνιών και Internet με οποιοδήποτε περιεχόμενο και για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες, η πώληση αυτών δι? ιδίου δικτύου ως και στη διάθεση και στη διανομή αυτών, δια λογαριασμό τρίτων επί προμηθεία, είτε επ? αμοιβή και η την παροχή υπηρεσίας (SERVICE), η οποία έχει σχέση με τα ανωτέρω εμπορεύσιμα αγαθά, υπηρεσίες και προϊόντα. - Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων. - Η εισαγωγή, εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. - Η εισαγωγή μηχανημάτων και εργαλείων πάσης φύσεως. - Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων επαγγελματικών και επιβατηγών, φορτηγών, ψυγείων, ψυκτικών θαλαμών βυτίων νταλικών ρυμουλκούμενων οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας, σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών σκαφών, τροχόσπιτων, τροχοβιλών, τροχοσκηνών, εξαρτημάτων ανταλλακτικών και λοιπών συναφών ειδών. - Η παροχή συμβουλών προς άλλες εταιρείες με συναφές αντικείμενο. - Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με όμοιο η παρεμφερή σκοπό. - Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά την πώληση εμπορευμάτων και η είσπραξη αντίστοιχης προμήθειας. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο η έμμεσο τρόπο. Ενδεικτικά η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία παρεμφερούς σκοπού και οποιονδήποτε τύπου. - Η ανάληψη και εκτέλεση Δημοσιών έργων, όπως οικοδομικά έργα, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, έργα πρασίνου, βιομηχανικά και ενεργειακά, βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά κάθε φύσεως τεχνικά έργα. - Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων. - Η αγορά, η πώληση, η κατασκευή, η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακίνητων, οικοπέδων, οικοδομών, αγροτεμαχίων και κτηρίων πάσης φύσεως. - Η εισαγωγή, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση μηχανημάτων και υλικών και η χρησιμοποίηση τους για τους πιο πάνω σκοπούς. - Η αγορά, εκμίσθωση μίσθωση και χρησιμοποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων, αυτοκινήτων και λοιπών μέσων μεταφοράς. - Η εκπόνηση κάθε μελέτης σχετικής με τους σκοπούς της εταιρείας . - Η εισαγωγή και εμπορία δομικών υλικών. - Η ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση διαμερισμάτων. - Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, όπως και η παροχή άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση η έμμεση σχέση με τα πιο πάνω. - Η απόκτηση με αγορά, η μετασκευή, κατασκευή ή ναυπήγηση πλοίων κάθε είδους για την επί κέρδη, ναυτιλιακώς εκμετάλλευση τού ημεδαπή ή την αλλοδαπή. - Η μίσθωση, ναύλωση και γενικά η εκμετάλλευση και ο εφοπλισμός ιδιόκτητων ή μη σκαφών αναψυχής η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία σκαφών αναψυχής. - Η διενέργεια κάθε είδους εργασίας, η οποία έχει σχέση με τον εφοπλισμό και τη ναυτιλία γενικά. - Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου πάσης φύσεως και η εν γένει εμπορία κατασκευή εισαγωγή και εξαγωγή κάθε σχετικού με τους ανωτέρω διαγωνισμούς απαιτούμενου είδους και προϊόντος. - Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμία κ.λ.π,) καθώς και η κατασκευή αυτών. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : - Να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, είτε δι' εξαγοράς είτε δια συστάσεως νέων εταιριών είτε δια συγχωνεύσεων είτε δια διασπάσεων εταιριών, - Να αντιπροσωπεύει και να συνεργάζεται με οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού επιδιώκοντας τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς από αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, να ενεργεί ως φορολογικός αντιπρόσωπος αλλοδαπών εταιριών, - Να ασκεί και κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών και δεν έρχεται σε αντίθεση έμμεσα ή άμεσα με τον σκοπό ή τα συμφέροντα της εταιρείας, - Να αποκτά ακίνητα και κινητά, να τα εκμισθώνει ή να τα μισθώνει συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής και της μακροχρόνιας μίσθωσης και εν γένει να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. - Να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια και στην αλλοδαπή προκειμένου να διευκολυνθεί η επιδίωξη και η επίτευξη του σκοπού της.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46431113 Χονδρικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών check
2 47433301 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων δεκτών ραδιόφωνου ή τηλεόρασης και παρόμοιων ειδών  
3 47545424 Λιανικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
4 47915000 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
5 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
6 46431201 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων δεκτών ραδιόφωνου ή τηλεόρασης και παρόμοιων ειδών  
7 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121