Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LIFE CHECK ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: LIFECHECK ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 34-36, 18120, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Δήμος: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6944226617, 2112213679
e-mail: koridallos@lifecheck.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: 1.Η σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Δεοντολογίας επ?αμοιβή παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία πάσης φύσεως νοσημάτων του ανθρώπου. Η εταιρεία θα διενεργεί ιδιαίτερα ιατρικές πράξεις που εμπίπτουν στους τομείς της Ακτινολογίας, Παιδιατρικής, Ορθοπεδικής, Οφθαλμολογίας, Ρευματολογίας, Ουρολογίας, Μαιευτικής, Αλλεργιολογίας, Μικροβιολογίας, Καρδιολογίας, Παθολογίας και Δερματολογίας ? ενδεικτικά αναφερομένων αυτών στο παρόν και όχι περιοριστικά ? μετά από τη νομότυπη και προσήκουσα ανακοίνωση του επιστημονικά υπεύθυνου κάθε Ιατρείου στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. 2.Η εκμετάλλευση οποιουδήποτε ιατρείου ή εργαστηρίου που εφαρμόζει κάθε ιατρικό ή γενικά επιστημονικό τρόπο έρευνας και διάγνωσης 3.Η απόκτηση και χρήση οποιονδήποτε ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων εγκαταστάσεων ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη των πιο πάνω ιατρείων να ανταποκρίνεται προς τις σύγχρονες απαιτήσεις της Ιατρικής Επιστήμης 4.Η δημιουργία και λειτουργία ιατρείων ή/και εργαστηρίων οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό 5.Η δημιουργία ιστοσελίδας, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η έκδοση επιστημονικών εντύπων με αντικείμενο την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με παθήσεις και μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών 6.Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες και διδακτικά προγράμματα (σε Ελλάδα και εξωτερικό)με σκοπό την διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου της ιατρικής πρόληψης και θεραπείας 7.Η πάσης φύσεως συνεργασία και σύμπραξη με φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και εταιρείες, ημεδαπές και αλλοδαπές, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες (με συμμετοχή ή μη της παρούσας εταιρείας) που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 8.Η επ?αμοιβή ανάληψη και εκτέλεση επιστημονικών και ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων επί ιατρικών θεμάτων κατόπιν αναθέσεως από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσια ή ιδιωτικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά 9.Η κατά οποιονδήποτε τρόπο παροχή ιατρικών υπηρεσιών καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων ιατρικού έργου κατόπιν συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, νοσηλευτικούς οργανισμούς, ιδρύματα, νοσοκομεία δημόσια ή ιδιωτικά, κλινικές, ασφαλιστικά ταμεία και γενικότερα η συνεργασία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες Στα πλαίσια του σκοπού της και προς επίτευξη αυτού η εταιρεία μπορεί : 1.Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιατρικού ή παραιατρικού χαρακτήρα (φυσιοθεραπευτές, μονάδες αποκατάστασης χρόνιων βλαβών κλπ) ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. 2.Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου έχουσα όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 3.Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κατά οποιονδήποτε τρόπο. 4.Να αντιπροσωπεύσει σε Ελλάδα και εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση και εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 5.Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία οποιασδήποτε νομικής μορφής με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης συμβάσεων έργου και παροχής ιατρικών υπηρεσιών παντός είδους (συναφούς με το σκοπό της) καθώς και να εκτελεί κάθε σχετική εργασία που τυχόν της ανατεθεί. 6.Να αγοράζει, ανεγείρει, μισθώνει, εκμισθώνει, παραχωρεί (δωρεάν ή μη) και εν γένει εκμεταλλεύεται ακίνητα, να προβαίνει στον συνολικό εξοπλισμό τους, να αγοράζει, μισθώνει (χρονομεριστικά ή μη) και επιμισθώνει κάθε είδους κινητά περιουσιακά στοιχεία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα, αυτοκίνητα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογράφησης κτλ), να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις χρονομίσθωσης (leasing) και εν γένει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την εύρυθμη λειτουργία της και επίτευξη του σκοπού της 7.Να συνάπτει συμβάσεις με δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας σε ομάδες ατόμων. 8.Να λαμβάνει για λογαριασμό της δάνεια (τραπεζικά ή μη) και επιχορηγήσεις, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή ευρωπαικών επιχορηγήσεων, να δέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει χρεόγραφα (ομολογίες), συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, υποσχετικά γραμμάτια, ομολογίες, εμπορικά έγγραφα, ή άλλους τίτλους για λογαριασμό της και να λαμβάνει συμπληρωματικές εγγυήσεις 9.Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς. Η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών θα γίνεται πάντα από φυσικά πρόσωπα τα οποία θα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ιατρικού επαγγέλματος, τίτλο της αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας και θα είναι εγγεγραμμένα στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 86901502 Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου check
2 86221903 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής  
3 86221910 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121