Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SMART-PVSM ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SMART-PVSM Μ.Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 33, 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102837000
e-mail: pfecom@yahoo.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εν λόγω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας είναι: 1. Η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης, εποπτείας και συντήρησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκους σταθμούς, αιολικά πάρκα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ) καθώς και κάθε φύσης τεχνικών υπηρεσιών που αφορούν τους παραπάνω σταθμούς. 2) Η πραγματοποίηση πάσης φύσεως κατασκευών, επισκευών, προσθηκών, βελτιώσεων, διαρρυθμίσεων, ελαιοχρωματισμών, διακοσμήσεων, εγκαταστάσεων μηχανολογικού εξοπλισμού και εν γένει όλων των τεχνικών εργασιών που αφορούν ακίνητα. 3) Η ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων. 4) Η εκμίσθωση και μίσθωση, η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών συσκευών, μηχανημάτων, συστημάτων ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, και λοιπών συναφών 5) Η εμπορία, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση, εγκατάσταση, εποπτεία, συντήρηση και επισκευή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων, αντλιών θερμότητας, κλιματιστικών. 6) Η εμπορία, εκμίσθωση και μίσθωση, εγκατάσταση, εποπτεία, συντήρηση και επισκευή δοκών, ράβδων, και καθορισμένων μορφών (profiles), πορτών, παραθύρων και των πλαισίων τους, καθώς και των κατωφλιών για πόρτες από αλουμίνιο. 7) Η ανάληψη οικονομικοτεχνικών μελετών και παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω 8) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση, υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί, με σκοπό παρόμοιο, ανάλογο ή συναφή με τα παραπάνω. Ειδικότερα η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρίας. 9) Η σύναψη και εκτέλεση οποιωνδήποτε συμβάσεων και συμφωνητικών σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα της Εταιρίας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA