Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BOGRAKOS ACCOUNTANTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: BOGRAKOS ACCOUNTANTS
Διεύθυνση: ΛΑΚΩΝΙΑΣ 154, 18450, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104200803
e-mail: bograkos@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.pbograkos.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες , η τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής ή στα γραφεία της εταιρείας. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων, αναδιοργάνωση λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης, σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία, τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων, συμβουλές εργατικής νομοθεσίας, σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου, διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια) 2) Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση, διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων, αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων, σύσταση ημεδαπών εταιρειών , σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών, αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι, μετατροπές ? Συγχωνεύσεις ? Απορροφήσεις εταιρειών. 3) Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών ? εργατικών ? φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 4) Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης, οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting), μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη, σύνταξη καταστάσεων εσόδων ? εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget, επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις ? διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing, στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) , μελέτες Βιωσιμότητας, μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού, κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων, αποτίμηση για εξαγορά ? πώληση επιχειρήσεων. 5) Να παρέχει ελεγκτικές και συναφείς υπηρεσίες βασισμένες σε προηγμένες μεθοδολογίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, όπως οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι (IFRS, Greek GAAP) με τα Διεθνή ή Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, οι Διαχειριστικοί έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι ατασθαλιών, Έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών ,η Οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, Έλεγχοι Ορκωτών Λογιστών για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις και εξαγορές, Εκκαθαρίσεις και λύσεις εταιρειών, η μετάβαση σε ΔΠΧΠ, Ετήσιοι έλεγχοι συμμόρφωσης για σκοπούς reporting, η υποστήριξη σε Δημόσιες Προσφορές (IPO), Επισκόπηση μελετών σκοπιμότητας, η επισκόπηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (IBR), η διερεύνηση απάτης και υποστήριξη ευρημάτων έναντι των αρχών, οι Έλεγχοι Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, η παράσταση έναντι επιτροπής εποπτείας. κλπ Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συνάπτει συμβάσεις μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού εφ? όσον η σύμβαση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που έχουν παρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων check
2 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
3 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
4 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
5 66221007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα  
6 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
7 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
8 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121