Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PHARMATRADE ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: PHARMATRADE Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 15, 17342, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6948896319
e-mail: epapadothomakou@gmail.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α. Η σύμφωνα με το νόμο και τις εν γένει κείμενες διατάξεις λειτουργία φαρμακαποθήκης. β. Η χονδρική πώληση προς φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και νοσοκομεία φαρμάκων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/83, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1965/91, καθώς και των ειδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Η φαρμακαποθήκη δύναται να πουλάει είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προιόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωιδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα. Επίσης δύναται να κατέχουν και να διακινούν κτηνιατρικά φάρμακα, αρκεί για το σκοπό αυτό να διαθέτουν ιδιαίτερο χώρο για φύλαξη, στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη <<ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ>>. γ. Απαγορεύεται η πώληση από τις φαρμακαποθήκες προιόντων που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που μνημονεύονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. δ. Η ανάληψη αντιπροσωπειών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ως και η εισαγωγή και εξαγωγή από και προς το εξωτερικό φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και γενικά κάθε εμπορική εργασία που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία ή άλλο ειδικό νόμο ή διάταξη. 2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γ)να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς ,καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46460000 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
2 46181100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA