Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, 18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104294746
e-mail: adimas@paralos-tech.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και γενικά, η εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών, καθώς επίσης κάθε είδους αναλωσίμων υλικών, σωστικών συστημάτων και λοιπών συστημάτων και εξοπλισμού για ναυτιλία και βιομηχανία. 2.Γενικά, οι εισαγωγές, εξαγωγές, αγορά, πώληση, προώθηση, διανομή και η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3.Η παραγωγή, τυποποίηση και επεξεργασία των προϊόντων και ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4.Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφής ή απαραίτητη προς τους ανωτέρω σκοπούς, όπως η εκπόνηση μελετών, ο εφοδιασμός πλοίων και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης επί των αντιστοίχων εμπορευμάτων, ακόμη και εκείνων που δεν εμπορεύεται η εταιρία, καθώς η εγκατάσταση και η τοποθέτηση αυτών. Προς επιδίωξη των άνω σκοπών της η εταιρεία δύναται: (α)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής, η οποία επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. (β)Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις οιασδήποτε μορφής (όπως, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, συμβάσεις δικαιόχρησης, εμπορικής συνεργασίας, μίσθωσης, πώλησης και αγοράς, δανείων καθώς και ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών) με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα ή κρατικές αρχές της ημεδαπής ή αλλοδαπής. (γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή. (δ)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε Ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία με την αυτή ή συναφή εμπορική δραστηριότητα. (ε)Να ιδρύει, να συγχωνεύεται ή να απορροφά οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οιουδήποτε εταιρικού τύπου. (στ)Να αγοράζει ή να αποκτά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να πωλεί, να μισθώνει, να υπομισθώνει, να υποθηκεύει, να κατασκευάζει, να επισκευάζει, να διαχειρίζεται, να χρησιμοποιεί, να εκμεταλλεύεται ακίνητα ή να συνάπτει οποιουδήποτε τύπου εμπορικές συμβάσεις που αφορούν σε ακίνητη περιουσία. (ζ)Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. (η)Να διορίζει αντιπροσώπους, μεσίτες ή εκπροσώπους σε σχέση με οποιαδήποτε ή όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στο παρόν. (θ)Να αιτείται την κατοχύρωση, να εξασφαλίζει δια αγοράς ή να αποκτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να χρησιμοποιεί, να πωλεί, να διαθέτει, να μισθώνει, να χορηγεί άδειες ή να εμπορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες, εφευρέσεις, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες που σχετίζονται ή είναι χρήσιμα στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας. (ι)Να αιτείται την χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών ή επιχορηγήσεων από οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή αρχή. (ια)Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις ή να προβαίνει στην συγκέντρωση κεφαλαίων, όταν κρίνεται αναγκαίο για την επιχειρηματική της δραστηριότητα. (ιβ)Να επενδύει τα μη επενδεδυμένα κεφάλαιά της. (ιγ)Να συμμετέχει και να υποβάλλει προσφορές σε δημόσιους ή κρατικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τα προϊόντα που εισάγει ή εμπορεύεται. (ιδ)Να ιδρύει και να λειτουργεί καταστήματα, σημεία λιανικής πώλησης και εκθέσεων των προϊόντων που εμπορεύεται. (ιε)Να ενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις, κρίνονται απαραίτητες ή κατάλληλες για την επίτευξη των άνω σκοπών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία
2 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
3 46181901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων οργάνων και συσκευών  
4 46191001 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία  
5 47717104 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
6 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
7 46901002 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης  
8 46421106 Χονδρικό εμπόριο αλεξίσφαιρων στολών  
9 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων  
10 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό  
11 46421141 Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες  
12 46431404 Χονδρικό εμπόριο κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών οργάνων, οπτικών μικροσκοπίων  
13 46493916 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ  
14 46691974 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων  
15 46691975 Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α.  
16 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
17 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  
18 46751256 Χονδρικό εμπόριο πυροτεχνημάτων  
19 46493327 Χονδρικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA