Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: TSRD SERVICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
Διακριτικός τίτλος: TSRD SERVICES
Διεύθυνση: ΑΛΙΠΕΔΟΥ 27-29, 18540,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130245544
e-mail: tsrdike@yahoo.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 14130000 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 58192000 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου 58213000 Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 59111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59112000 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59113000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα 59121000 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 59201000 Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων 60204000 Διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 63112000 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 63991000 Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α. 66199000 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 74202000 Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες 74203103 Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών 82191303 Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 58212000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων check
2 66199000 Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
3 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
4 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
5 58213000 Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση  
6 60204000 Διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου  
7 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
8 58212000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet  
9 74202000 Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες  
10 14130000 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων  
11 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
12 63112000 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου  
13 58192000 Παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου  
14 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
15 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
16 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
17 59113000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα  
18 59112000 Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
19 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
20 74203103 Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών  
21 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
22 82191303 Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων  
23 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
24 59201000 Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων  
25 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου  
26 59111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
27 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
28 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
29 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
30 63991000 Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.  
31 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
32 59121000 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
33 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
34 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121