Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, EΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: Mέγα – eco Α.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΑΚΙ ΛΑΚΚΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, 19100,
Δήμος: ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2296770771-2104060059
FAX: 2105574684
e-mail: info@megaeco.gr
Ιστοσελίδα: http://www.megaeco.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 20157900 Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α. 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 35121000 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος 35131000 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών 72194001 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία 72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων check
2 39000000 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  
3 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 72110000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία  
5 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
6 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
7 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
8 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
9 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
10 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
11 20157900 Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α.  
12 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
13 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
14 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
15 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι  
16 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
17 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
18 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
19 35131000 Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος  
20 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων  
21 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
22 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
23 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
24 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
25 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων  
26 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων  
27 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
28 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές  
29 72111300 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία  
30 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία  
31 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος  
32 72194002 Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία  
33 72194001 Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία  
34 72192908 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών  
35 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
36 35121000 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος  
37 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης  
38 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
39 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
40 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
41 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
42 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121