Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PANTECHNIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: PANTECHNIC
Διεύθυνση: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104129783 (ΕΤ), 2109955058(ΛΟΓΙ)
FAX: 2104122450, 2109955058 (ΛΟΓ)
e-mail: info@pantechnic.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/pantechnic
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46141200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π.δ.κ.α. 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46691111 Χονδρικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 28120000 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 26519900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 26518000 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 84131000 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 84131400 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις επικοινωνίες 84131200 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καύσιμα και την ενέργεια 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 71121203 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121401 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών 72191401 Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 27901000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του 27900000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 27123100 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 1.000 V 28251000 Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46141200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π.δ.κ.α. check
2 74101900 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού  
3 84131000 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
4 84131200 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καύσιμα και την ενέργεια  
5 84131400 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις επικοινωνίες  
6 26519900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης  
7 27900000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
8 27901000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του  
9 28251000 Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης  
10 28120000 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας  
11 26518000 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό μετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης  
12 27123100 Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 1.000 V  
13 72191401 Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων  
14 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
15 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου  
16 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
17 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
18 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
19 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
20 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
21 71121401 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)  
22 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
23 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
24 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
25 71121203 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων  
26 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
27 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών  
28 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
29 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
30 71121910 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά  
31 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
32 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
33 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
34 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
35 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
36 46691111 Χονδρικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους  
37 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121