Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ANTIPOLLUTION
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104292426
FAX: 2104292610
e-mail: irene@antipollution.com
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/antipollution
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 46761104 Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα 50301000 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων) 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων check
2 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
3 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος  
4 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
5 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
6 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
7 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
8 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
9 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
10 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
11 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών  
12 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων  
13 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
14 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
15 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
16 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)  
17 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
18 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
19 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
20 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
21 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
22 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
23 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
24 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
25 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
26 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  
27 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
28 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
29 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
30 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών  
31 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
32 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
33 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων  
34 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων  
35 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
36 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
37 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
38 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
39 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
40 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
41 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
42 50301000 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  
43 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος  
44 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
45 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα  
46 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
47 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
48 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
49 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
50 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
51 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
52 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
53 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
54 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
55 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου  
56 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
57 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
58 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
59 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
60 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
61 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
62 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  
63 46761104 Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών  
64 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών  
65 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
66 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού  
67 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121