Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ANTIPOLLUTION
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104292426
FAX: 2104292610
e-mail: irene@antipollution.com
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/antipollution
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 38214000 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 46761104 Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα 50301000 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων) 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων check
2 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων  
4 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
5 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος  
6 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
7 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
8 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
9 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
10 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
11 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
12 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
13 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών  
14 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων  
15 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
16 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
17 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
18 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
19 70221503 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)  
20 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
21 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
22 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων  
23 38214000 Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων  
24 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
25 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
26 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
27 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
28 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
29 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
30 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
31 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  
32 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
33 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
34 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
35 71123103 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών  
36 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
37 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
38 39001100 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων  
39 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων  
40 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
41 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
42 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
43 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
44 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
45 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
46 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
47 38212901 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων  
48 38212902 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων  
49 50301000 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  
50 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος  
51 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
52 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα  
53 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
54 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
55 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
56 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
57 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
58 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
59 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
60 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
61 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
62 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου  
63 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
64 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
65 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
66 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
67 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
68 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
69 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  
70 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
71 46761104 Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών  
72 46761305 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών  
73 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
74 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού  
75 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121