Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος: POLYECO A.E
Διεύθυνση: 16o ΧΙΛΜ.Ε.Ο.Α.Κ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105530600
FAX: 2105574684
e-mail: info@polyeco.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/polueko
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38115400 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 39001401 Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691956 Χονδρικό εμπόριο μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411202 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411302 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος 49411501 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα 49411503 Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα) 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία 72191400 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας 72191600 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων
2 38222900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
5 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
6 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
7 39001401 Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων  
8 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
9 49411302 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
10 49411202 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
11 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
12 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
13 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
14 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
15 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
16 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
17 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
18 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
19 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
20 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
21 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών  
22 38115400 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ  
23 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
24 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
25 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων  
26 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων  
27 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
28 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
29 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
30 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
31 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
32 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
33 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές  
34 72191400 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία  
35 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία  
36 72191600 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες  
37 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
38 49411501 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα  
39 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων  
40 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)  
41 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος  
42 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
43 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα  
44 49411503 Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη  
45 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
46 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
47 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
48 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
49 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
50 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
51 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
52 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
53 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
54 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
55 46691956 Χονδρικό εμπόριο μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας  
56 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA